ORGANISED KAOS 10th BIRTHDAY – 1st July 2020

ORGANISED KAOS 10th BIRTHDAY – 1st July 2020

Today marks the ten year anniversary of Organised Kaos – a community based contemporary circus company and social business based in the heart of the Amman Valley.

Hundreds of young people & adults alike have flocked through the doors of OK HQ to learn new skills; and be part of a thriving arts community and circus hub.

Famous followers include Michael Sheen who worked with the company in 2011 on the Passion of Port Talbot, with National Theatre Wales. Michael has continued to support the company’s development since then.

We have travelled across Wales, the UK, Europe and as far away as China sharing our skills, delivering performances, enriching communities and being part of international youth exchanges. For the young people of West Wales these experiences have been life changing.

Funds to restore the building and equip the circus space have been achieved through the perseverance and sheer determination of founding Company Director, Nicola Hemsley-Cole.

“I started a Friday night circus outreach project, and within a year we took over a derelict building and reclaimed it as a creative space at the heart of the community. The company and the building have been developed together over the last 10 years. And with the tremendous help of our valleys’ community and the wider arts community we have created a Welsh circus project that is accessible, inclusive, creative and ambitious.

It felt really important to celebrate this moment, despite the current situation. The arts are suffering and we want our circus community to know that OK will be here on the other side of this.  We have been busy re-imagining how to deliver our work as lock down restrictions lift, and we can begin to look at outdoor social distancing projects.

My thanks goes out to our young people, their families, carers and the wider community; the Board of Directors and our funders, especially the Arts Council of Wales – without you all we would not be celebrating today, and without your support we would not have achieved the heights that we have.

Happy Birthday Organised Kaos! We are still here!”

 

Mae heddiw yn nodi pen-blwydd deng mlynedd Organised Kaos – cwmni syrcas cyfoes yn y gymuned, a busnes cymdeithasol wedi’i leoli yng nghanol Cwm Aman.

Mae cannoedd o bobl ifanc ac oedolion  wedi heidio trwy ddrysau Pencadlys OK i ddysgu sgiliau newydd; ac i fod yn rhan o gymuned gelf a hwb syrcas ffyniannus.

Ymhlith y dilynwyr enwog mae Michael Sheen a weithiodd gyda’r cwmni yn 2011 ar Passion Port Talbot, gyda National Theatre Wales, mae Michael wedi parhau i gefnogi datblygiad y cwmni ers hynny.

Yr ydym wedi teithio ledled Cymru, y DU, Ewrop a chyn belled â Tsieina yn rhannu ein sgiliau, cyflwyno perfformiadau, cyfoethogi cymunedau a bod yn rhan o gyfnewidfeydd ieuenctid rhyngwladol. I bobl ifanc Gorllewin Cymru, mae’r profiadau hyn wedi newid bywydau.

Cyflawnwyd arian i adfer yr adeilad a chyfarparu’r ysgol syrcas trwy ddyfalbarhad a phenderfyniad llwyr Cyfarwyddwr sefydlu’r Cwmni, Nicola Hemsley-Cole“Dechreuais brosiect allgymorth syrcas ar nos Wener, ac ymhen blwyddyn fe wnaethom gymryd drosodd adeilad diffaith a’i adfer fel gofod creadigol yng nghalon y gymuned. Mae’r cwmni a’r adeilad wedi’u datblygu gyda’i gilydd dros y 10 mlynedd diwethaf. A gyda chymorth aruthrol ein cymuned yn y cymoedd a’r gymuned gelf ehangach  yr ydym wedi creu prosiect syrcas Cymreig sy’n hygyrch, yn gynhwysol, yn greadigol ac yn uchelgeisiol.Yr oedd yn teimlo’n bwysig iawn dathlu’r foment hon, er gwaethaf y sefyllfa bresennol. Mae’r celfyddydau’n dioddef, ac rydym am i’n cymuned syrcas wybod y bydd OK yma yr ochr arall i hyn.  Yr ydym wedi bod yn brysur yn dychmygu sut i gyflawni ein gwaith wrth i gyfyngiadau cloi i lawr godi, a gallwn ddechrau edrych ar brosiectau pellhau cymdeithasol awyr agored.Hoffwn ddiolch i’n pobl ifanc, eu teuluoedd, gofalwyr a’r gymuned ehangach, y Bwrdd Cyfarwyddwyr a’n cyllidwyr, yn enwedig y Cyngor Celfyddydau Cymru, Hebddo chi ni fyddem yn dathlu heddiw, a heb eich cefnogaeth ni fyddem wedi cyflawni’r uchelfannau sydd gennym.Diolch a Penblwydd Hapus Organised Kaos, da ‘ ni Yma O Hyd.

 

ORGANISED KAOS 10th BIRTHDAY – 1st July 2020